OD DZIŚ DZIAŁAMY JAKO PALETTEN SERVICE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

W dniu 10 stycznia 2019 roku nastąpiło przekształcenie Paletten Service Polska spółka cywilna z siedzibą w Pęzinie w Paletten Service Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek handlowych (art. 553 k.s.h.) Paletten Service Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pęzinie jest prawnym następcą spółki przekształconej i przysługują jej wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej spółki.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego. Zmianie uległ jedynie numer Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześnie umów.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach. Aktualne dane Spółki są następujące: